Best Football Chants

Da...Da...Da da da da...Gini Wijnaldum

Si Senor (Orginal I think)

Si Senor (Something that the kop want you to know...)

Ya ya ya ya...Toure

Now the Kolo...version

Will Griggs on Fire