Best Football Chants

Da…Da…Da da da da…Gini Wijnaldum

Si Senor (Orginal I think)

Si Senor (Something that the kop want you to know…)

Ya ya ya ya…Toure

Now the Kolo…version

Will Griggs on Fire